Film i skolan - Elevers tolkning och analys av historisk film

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Uppsatsen är en empirisk studie med en kvalitativ undersökning. Uppsatsen fokuserar på elevers audiovisuella förmåga. Dagens skola kräver andra redskap av dig som pedagog än vad gårdagens skola gjorde. En förändring som innebär många nya inlärningsmetoder som både kan vara positiva och negativa då kunskap om dessa kan vara bristfällig. Film är idag ett ledande medialt verktyg som kan användas till att öka elevers historiska kunskaper och intressen. Vår avsikt med den här uppsatsen är att försöka synliggöra hur elever tar till sig historiska fragment från film, samt att analysera vad orsaken till valet av dessa. Denna studie pekar på hur åttondeklasseleverna vid Färsinga lärcentrum i Sjöbo kommun uppfattar och tolkar historiska sekvenser på film. För att belysa och utforska problemet har vi använt oss av en intervjustudie. Slutsatsen visar att eleverna som grupp tillsammans har ett berikande historiemedvetande. Däremot är den enskilda elevens historiemedvetande mer begränsat. Denna situation kan bero på historiebruket, utvecklingspsykologiprocessen och identitetsskapandet som vi upplever kan vara en normal process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)