"Det florerar av klyschor" : hur blir en vision organisationens vision?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Klyschor använts flitigt inom olika sammanhang och kan på många vis både förstärka såväl som förlöjliga en känsla. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv kan ett överdrivet nyttjande av dessa stjälpa organisationen. Å andra sidan kan en tydlig vision svetsa samman medarbetarna och därigenom skapa en välmående organisation. Denna uppsats skildrar hur en vision blir organisationens vision. Ämnet är omfattande och vi har därför valt att beskriva problematiken utifrån en fallstudie på konsultföretaget HiQ Skåne AB. Uppsatsen baseras på en observation, vilken lade grunden för fem kvalitativa intervjuer. En vision kan spridas på en rad olika vis där kommunikation fungerar som ett verktyg. Detta förutsätter dock att visionen är tydlig och att medarbetarna kan relatera till den. En välmående organisation kan gå hand i hand med en stark organisationskultur, vilken bör genomsyras av förtroende och lojalitet mellan ledningen och medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)