Historiemedvetande – Ett problematiskt begrepp : Historielärares uppfattningar om begreppets definition och användning

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Trots att begreppet historiemedvetande uttryckligen har funnits med i läroplanen sen år 2000 så finns det fortfarande inte en enhetlig definition av begreppet i svensk skola. Syftet med den här studien är att belysa den problematik som uppstår på grund av inkluderingen av detta begrepp och det fria tolkningsutrymme som blir resultatet. I detta arbete presenteras en översikt av det aktuella forskningsläget kring begreppet historiemedvetande med särskilt fokus på den svenska skolan och den kritik som riktats mot begreppet. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med fem olika högstadie- och gymnasielärare som fått berätta om hur de tolkat och operationaliserat begreppet. Resultaten visar att de olika tolkningarna resulterat i olika fokuseringar och upplägg av undervisningen. Detta leder i sin tur till att undervisningens likvärdighet kan ifrågasättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)