Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. Enligt NilsonGroup ligger skobranschen steget efter vad det gäller hållbarhet och i nuläget saknas det en satsning på hållbarutveckling, medan andra branscher är bättre på att leta efter nya möjligheter. Det här arbetet vill lyfta fram på vilka sätt vattenbaserade lim är ett mindre riskfylltalternativ till lösningsbaserade lim och visa att skillnaderna i limfogens egenskaper inte blir så olika. Första delen av resultatet innefattar en definition av lim och limning. Fokus ligger på att reda ut vad som krävs och hur en limfog skapas med ett lim mellan två ytor, för att läsaren ska få en grundlig kunskap om det innan arbetet går in på lim i skor. Det presenteras även vilka egenskaper som är viktiga för en limfog och vilka faktorer det är som vanligtvis vägs in vid val av lim. Andra delen handlar om material, lim och limfogar i skoindustrin. Resultatet visar att det är den övre delen av skon och sulan som är den mest kritiska limfogen att skapa vid tillverkningen av en sko, samt att de mest förekommande lim som används vid skotillverkning är av polymererna polyuretan och polykloropren. De material till den övre delen av skon som främst används av NilsonGroup och generellt hela skoindustrin, är syntetiskt skinn, läder och bomull. Till en skos sula används gummi och polyuretan i störst utsträckning. Resultatet kommer fram till fem olika kombinationer av material och vattenbaserade lim som har bra potential att kunna bilda en hållbar limfog. Resultatet visar även att de egenskaper som vattenbaserade och lösningsbaserade polykloropren- och polyuretanlim ger en limfog är lika, så när det kommer till att välja mellan vattenbaserade lim och lösningsbaserade lim, så är det komponenterna i limmen och riskerna de medför som innefattar den stora skillnaden. I bilaga 1presenteras alla de mest förekommande komponenter som polyuretan- och polykloroprenlim består av, samt vilka hälsoeffekter de kan orsaka vid exponering för ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)