Erfarenheter av vård i samband med överföring av unga personer med diabetes typ 1 från barn- till vuxensjukvård. Utvärdering av ett frågeformulär.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I samband med överföringen av unga från barn- och ungdomsmottagning till vuxenmedicinsk diabetesmottagning förändras förutsättningarna för vården. Under ungdomsåren har unga ofta sämre glykemisk kontroll och det rapporteras risk för fler uteblivna besök på vuxenmottagningen. Det eftersträvas tydligare strategier och rutiner för förberedelse inför och i samband med överföringen. Som en del i ett forskningsprojekt håller ett svenskt frågeformulär på att utvecklas, som har i syfte att utvärdera patienters erfarenheter av vård före och under överföringen från barn- till vuxenmedicinsk mottagning. Formuläret behöver testas och utvärderas avseende innehåll, relevans och struktur. Syfte: Syftet var att utvärdera ett frågeformulär som beskriver erfarenheter av vård i samband med överföring av unga personer med typ 1 diabetes från barn- till vuxenmedicinsk diabetesvård. Metod: Utvärderingen består av 1) en kvantitativ metod för att bedöma frågornas relevans med hjälp av experter på området, läkare och sjuksköterskor på barn- och vuxenmedicinska diabetesmottagningar (n=15), genom ett så kallat content validity index (CVI) och 2) en kvalitativ metod som utgörs av kognitiva intervjuer med unga vuxna med diabetes typ 1 (n=6) för att bedöma innehåll och relevans samt frågornas förståelighet. Resultat: Det kvantitativa resultatet visade på att frågeformuläret överlag bedömdes som relevant av experter på området. Två frågor bedömdes dock som mindre relevanta av experterna. Resultatet från de kognitiva intervjuerna bidrog till insikter om hur frågorna uppfattas av patienterna samt förslag på förändringar till nästa version av frågeformuläret. Intervjuerna bidrog även till insikter om hur patienterna upplevt sin överföring, vilket indikerar att det efterfrågade problemet kan fångas genom frågorna. Slutsats: De två frågor som bedömdes som mindre relevanta av experterna, bekräftades till viss del i de kognitiva intervjuerna med patienterna. Utifrån en sammanvägd analys av experternas och patienternas utvärdering av frågeformuläret ges rekommendationer inför revidering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)