RUTTOPTIMERING INOM HEMTJÄNSTEN - KAN ETT FÖRDELNINGSOPTIMERINGSSYSTEM FÖRBÄTTRA HEMTJÄNSTENS TRANSPORTER UR ETT MILJÖPERSPEKTIV?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur ett fördelningsoptimeringssystem kan appliceras i den kommunalahemtjänsten i syfte att vara ett steg för att nå Sveriges miljömål. Miljömålet innebär att Sverigeska nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Ruttplanering inom hemtjänsten är ettkomplext arbete eftersom man måste ta hänsyn till många restriktioner kopplade till brukareoch personal. Att samtidig ta hänsyn till dessa restriktioner och uppnå en miljöeffektiviseringanses vara en stor utmaning vilket gör området intressant för forskning. I denna studiegenomförs därför en fallstudie på hemtjänsten i Sotenäs kommun. Där studeras huranvändandet av ett ruttoptimeringssystem påverkar transporterna. De områden som undersöksär dagens planeringsrutiner, genomförandet av rutter och den aktuella bränsleanvändningen.I studien presenteras klassiska teorier och lösningsmetoder för ruttoptimeringsproblemet, samtteori om ruttoptimering applicerad inom hemtjänsten. Fallstudien genomförs genom tvåhuvudsakliga metoder: en deskriptiv undersökning och en simuleringsmodell. I den deskriptivadelen undersöks hur hemtjänstens ruttplanering ser ut och fungerar idag. Sedan används ettfördelningsoptimeringssystem för att skapa simuleringsmodellen. Först genomförs enåterrapporterad simulering med dagens planeringsrutiner, detta för att få en förståelse omnuvarande miljöpåverkning. Därefter genomförs en optimerad simulering med samma data, dåinförs tidsfönster så att besöken får lov att byta sekvensering och personal. Avslutningsvisjämförs de två simuleringarna och tillsammans med den deskriptiva undersökningen ligger detill grund för att ge svar på hur ett fördelningsoptimeringssystem kan användas för attmiljöeffektivisera transporterna inom hemtjänsten i Sverige.Slutsatser som dragits av studien och simuleringarna är att ett fördelningsoptimeringssystemkan miljöeffektivisera hemtjänstens transporter i viss mån. Emellertid måste hemtjänstenanpassa sig till många restriktioner och till följd av detta blir miljöeffektiviseringen lägreprioriterad. Eftersom hemtjänstens restriktioner är kopplade till vård och omsorg behöver dessai flertalet fall komma före. Planeringen av transporter i hemtjänsten i Sotenäs kommun ansesvara av det traditionella sättet och mindre effektivt än användandet av ett optimeringsprogrameftersom all planering sker manuellt. Avslutningsvis anses ett fördelningsoptimeringsprogramkunna gynna kommunernas hållbarhetsarbete till att nå riksdagsmålet år 2030.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)