Musik i förskolan : lärande med, om, i och genom musik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Ulrika Hall; Petra Holmgren; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tidigare forskning visar att musik i förskolan till stor del används som medel för lärande i andra ämnen, musiken som ämne i sig hamnar lite i skymundan. Många förskollärare känner att de inte har tillräcklig kompetens eller känner sig tillräckligt säkra på ämnet för att kunna bedriva musikundervisning.Med stöd av Lindströms teori om fyra estetiska lärandeformer undersöker vi i denna studie hur förskollärare arbetar med musiken och om musiken används som mål eller medel för lärande. Studien är en kvalitativ intervjustudie där åtta förskollärare deltog. Resultatet visade på att den vanligaste lärandeformen som förskollärarna arbetade med var lärande Med, vilket innebär att musiken används som medel för lärande i andra ämnen. Majoriteten av respondenterna uttryckte även att de saknar kompetens och kunskap och de efterfrågar kompetensutveckling på sina arbetsplatser.Slutsatsen i studien är att trots att musik ses som en viktig del i barns utveckling och lärande så får den förhållandevis liten plats i förskolans verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)