Vilka faktorer påverkar elevernas idrottsval?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

Författare: Kristian Berkovics; [2009]

Nyckelord: Idrottsval;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att bidra med empirisk kunskap till den pedagogiska forskningen om vad som påverkar elevers val av idrott. En genomgång av tidigare forskning på området påvisar att faktorerna geografiska förutsättningar, könstillhörighet, idrottslärarens påverkan, föräldrars idrottsutövande och kompisars idrottsutövande är relevanta förklaringar till elevers val av idrott (Se t.ex. Redelius, 2002; Larsson, 2005; Nilsson, 1993; Augustsson, 2007; Svedberg, 2003). Undersökningen vilar på en kvantitativ metod och har sammanställts genom en enkätundersökning. Undersökningen har genomförts på en årskurs 6 till 9-skola med sammanlagt 171 elever i en stad med 18 000 invånare. Den huvudsakliga slutsatsen – som baseras på elevernas egna svar – är följande: de geografiska förutsättningarna påverkar inte elevernas val av idrott, könstillhörigheten påverkar till viss del elevernas val av idrott, idrottsläraren påverkar till viss del elevernas val av idrott, föräldrarna har till viss del påverkat elevernas val av idrott och kamraterna har till stor del påverkat deras val av idrott. Vidare påvisades att kamraterna hade störst påverkan på valet av idrott, följt av föräldrar och idrottsläraren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)