”LEK ÄR FÖR ALLA” Arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet genom lekaktiviteter för personer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Forskning visar att aktiviteter som trädgårdsodling, konst och musik visar på förbättrade kognitiva funktioner, ökad livskvalité och minskad depression hos personer med demenssjukdom. Det finns ett kunskapsgap om hur arbetsterapeuter kan arbeta för att främja delaktighet genom lekaktiviteter som påverkar personer med demenssjukdom.Syfte Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet genom lek för personer med demenssjukdom på särskilt boende. Metod En kvalitativ intervjustudie med fem arbetsterapeuter. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalys och utgör grunden för studiens resultat.Resultat I resultatet framkom arbetsterapeuters erfarenheter med att arbeta för att främja delaktighet genom lekaktiviteter. Därav uppkom temat: Arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet genom lek samt huvudkategorierna: Möjliggör för meningsfulla aktiviteter, Bidrar till en bättre förmåga, Vikten av arbetsterapeutens kompetens och Pandemin. Slutsats I föreliggande studie framkom vikten av arbetsterapeutens roll på särskilda boenden. Resultatet belyser vikten av att arbeta med att främja delaktighet genom lekaktiviteter, då personer med demenssjukdom upplevs få bättre välmående genom lekaktiviteter. För att personer med demenssjukdom ska bli mer delaktiga i meningsfulla aktiviteter är det betydelsefullt att arbetsterapeuten arbetar med individanpassade kartläggningar. Personens förmågor och utförandekapacitet blir framträdande och resulterar i att lekaktiviteten kan bli anpassad efter personen behov. En central del i arbetsterapeutens arbete är förförståelsen om samspelet mellan personen, miljön och aktiviteten som möjliggör delaktighet. Det visar sig att särskilda boenden är i behov av utökade arbetsterapeutiska resurser och att mer forskning inom ämnet behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)