Likvärdiga​ ​betyg?​ ​En​ ​studie​ ​om​ ​tolkningen​ ​av​ ​ett kunskapskrav​ ​i​ ​Företagsekonomi​ ​på​ ​gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att illustrera och skapa en viss förståelse för hur lärare tolkar ett kunskapskrav och hur det kan skilja sig åt lärare emellan. Jag kommer också göra en tolkning av anledningarna till att det kan skilja sig åt. Jag har valt att skriva om detta ämne för det är ett svårt ämne - bedömningsarbetet är komplext för många lärare och det är också ofta debatterat och diskuterat i media och på min arbetsplats. Hur ska lärarna tolka kunskapskraven?För att illustrera detta kommer arbetet att baseras på följande frågor: 1. Hur tolkar lärarna Kunskapskraven för betyg A och E för genomförandet av projektarbete i kursen Företagsekonomi? 2. På vilka sätt skiljer sig tolkningarna och varför?Den litteratur jag valt att studera är delvis litteratur från tidigare studier vid Malmö universitet i Val avseende bedömning och betyg, och dels litteratur refererad till i uppsatser, forskningsavhandlingar och artiklar om bedömning. Dessutom har jag studerat olika regler och instruktioner från Skolverket. Som teoretisk utgångspunkt har jag valt teorier om hur man kan validera bedömningar av Anders Jönsson. Insamlingen av primära data har varit genom intervjuer. Jag har gjort fyra intervjuer med företagsekonomi lärare, och utifrån dessa försökt göra en analys av deras tolkningar av kunskapskravet.Slutsatsen är att lärare inte använder kunskapskraven bokstavligen. De väljer att fokusera mer på vissa värdeord än andra. Först och främst är det fokus på värdeord som tydligt skiljer studenter från varandra. Anledningen är sannolikt att det då är lätt att motivera betyget och för att det gör utvärderingsarbetet lättare. Hur pedagogerna lägger upp arbetet från början har också betydelse för bedömningen. Samt vilken erfarenhet pedagogerna har med sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)