Den (o)hållbara e-handeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Samtidigt som e-handel blir allt mer vanligt förekommande finns det också ett ökat intresset för hållbarhet i samhället. Detaljhandeln går därmed i två utvecklingsinriktningar som ej tycks gå hand i hand. Dagens detaljhandelsföretag tvingas att hantera både e-handelns konsumtionsmönster och konsumenters ökade krav och förväntningar, samtidigt som samhället begär företag att agera mer hållbart. Syftet med denna studie var således att skapa en förståelse för vad detaljhandelsföretag anser och upplever att de har för utmaningar samt möjligheter med hållbarhetsarbete i den växande e-handeln. Studien resulterade i det finns utmaningar och möjligheter till följd av den växande e-handeln, där företag arbetar med att effektivisera sina processer för att möta konsumenters efterfråga. Det blev även tydligt att de utmaningar och möjligheter som framkommit grundligt vägs mot varandra för att kunna bibehålla företagets hållbarhetsarbete. Kompromissande mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter framkom som en viktigt del i företags hållbarhetsarbete. Resultatet av studien mynnade även ut i hur företag kommunicerar hållbarhetstänk till sina konsumenter, baserat på deras affärsmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)