Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Sanna Isaksson; [2023]

Nyckelord: cystatin C; AKI; hund; tubuliskada; urinmarkör;

Sammanfattning: Cystatin C är ett protein och en proteinasinhibitor med låg molekylärvikt (13kDa) som är involverat i intracellulär proteinkatabolism och produceras med konstant hastighet. Urin-cystatin C (uCysC) hos en frisk hund resorberas fullständigt i proximala tubuli och finns normalt i mycket små, ej mätbara mängder i urinen. Ökad koncentration av uCysC har setts hos hundar med experimentella toxiska njurtubuliskador. Syftet med studien var att undersöka om cystatin C i urin kan vara en presumtiv markör för njurskada hos hundar med olika typer av allvarliga sjukdomstillstånd. Urinprover samlades in från 46 hundar som uppsökte vård på SLU Universitetsdjursjukhus akutmottagning, hundarna hade nedsatt AT och var i behov av vätskebehandling. Urinproverna analyserades för uCysC, urinprotein och u-kreatinin. Data från journaler och urinproverna sammanställdes och statistisk analys genomfördes. Hos de 46 provtagna hundarna hade 11 (24 %) förhöjt cystatin C i urinen. Av de 11 hundarna med förhöjt uCysC (grupp A) hade fem hundar olika former av akutisering av kronisk njursjukdom (ACKD), och sex hundar hade systemisk inflammatorisk sjukdom eller var ormbitna (Vipera berus). De resterande 35 hundarna hade uCysC nivåer under mätområdet (grupp B). Urinprotein-/ukreatinin-kvot (UPC) och serum-kreatinin (sCr) var signifikant förhöjt i grupp A jämfört med grupp B. Hundarna i grupp A var signifikant mer cirkulatoriskt påverkade, samt hade signifikant mer påverkat allmäntillstånd jämfört med grupp B. I studien var det ett antal hundar med systemisk inflammation eller ormbett som hade förhöjt uCysC i kombination med förhöjd urinprotein/u-kreatinin-kvot, vilket kan tala för sekundär njurskada hos dessa patienter. Ökning av cystatin C i urin kunde även observeras hos hundar med akutisering av kronisk njursjukdom. Cystatin C i urin har potential som markör för akut njurskada på hund men mer forskning med större studiepopulationer behövs för att kunna dra slutsatser om den kliniska användbarheten för denna urinmarkör och om den möjliggör tidigare upptäckt av akut njurskada hos hundar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)