Konsumtion av finkultur :  – En kartläggning av könets, ålderns och det geografiska avståndets betydelse för den postmoderna konsumtionskulturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Daniel Fredrik Johansson; [2011]

Nyckelord: Finkultur; kultur; Swedner; Featherstone;

Sammanfattning:

Resultat visar påtagliga samband mellan kön, åldersintervall och geografiskt avstånd och konsumtion av finkulturella verksamheter. Kvinnor besöker finkulturella verksamheter i betydligt större utsträckning än män och uppvisar därutöver större intresse av att besöka dessa bland de respondenter som uppger att de under det gångna året avstått besök. Det finns ett tydligt samband mellan hög besöksfrekvens och hög ålder både bland de kvinnliga och manliga respondenterna, där besöksfrekvensen för samtliga fem verksamheter är som störst i den högsta åldersintervallen, dvs. 60-69 år. Intressefrekvensen börjar märkbart tillta i åldersintervall 2, dvs. 20-29 år, för att fortsätta öka synkront med tilltagande ålder. Vidare har det geografiska avståndet i högsta grad betydelse för besöksfrekvensen för samtliga fyra verksamheter belägna i Karlstad kommun samt konstrundan mellan Arvika och Kil. Beträffande intressefrekvensen utgör det geografiska avståndet ingen påverkbar faktor för kvinnor, däremot innebär ett längre avstånd ett avtagande intresse bland män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)