Intern logistik, industriella projekt med utvald processutrustning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning:

En förstudie av produktionen på ett företag gjordes med syfte att kartlägga produktionen på pastöriseringsavdelningen och därefter skapa ett förbättringsförslag. Målet med projektet är att arbeta fram två förbättringsförslag på åtgärder för att minska slöseriet på pastöriseringsavdelningen, ta fram en standard avseende arbetssättet i pastöriseringsavdelningen och jämföra det nya arbetssättet med det tidigare samt att ta fram ett förbättringsförslag avseende arbetssättet i orderhanteringen. Projektet är ett examensarbete på trettio högskolepoäng och skrivs på Högskolan i Skövde vårterminen 2016 för institutionen för ingenjörsvetenskap med inriktning automatisering och ledarskap. Författarna av denna rapport fick uppdraget från Dava foods i Skara. Projektet gjordes för att utveckla den befintliga produktionsprocessen. En värdeflödesanalys genomfördes för att se hur mycket tid av produktionen som utnyttjas. Det som störde produktionen var väntan som uppstod mellan de olika processerna i produktionskedjan. Enligt de teorier som studerades såsom Lean production är väntan ett slöseri. Med enkla metoder som tillämpning av dragande system, mellanlager till pacemaker-stationen och användningen av det föreslagna reservationsprogrammet skulle slöseriet kunna minskas. Effekten av detta skulle bli att operatören får mer tid att planera produktionen och att maskinerna kan utnyttjas bättre.

Pastörerna är tillgängliga för produktionen under hela arbetstiden och för att använda den tiden maximalt krävs det standarder så att alla operatörer använder samma reservationsprogram. Resultatet blir ett jämnt och stabilt flöde samt en mer effektiv resursanvändning. Kravspecifikationerna i projektet har varit en bas för lösningar och förbättringsförslag. En pilotstudie utfördes för utvärderingsskedet.

Detta projekt resulterade i ett förslag till en omorganisering i produktionsupplägget när det gäller orderhanteringen samt ett omstrukturerat mellanlager för att skapa ett kontinuerligt flöde genom en station som innebär en flaskhals för produktionen. Den nya Excelfil som skapades av författarna kan resultera i en tidsreducering och en minskad arbetsbörda för orderavdelningen. Denna lösning ska bidra till minskat tidsslöseri i form av onödiga rörelser. Ett förslag på tillämpning av 5S kan, om det implementeras, resultera i ökad ordning och reda på pastöriseringsavdelningen, en förutsättning för att stödja produktionens process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)