Unga kvinnors upplevelse av abort : En kunskapsöversikt av aktuell forskning utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka vilka sociala och psykologiska faktorer som kan vara av betydelse för unga kvinnors beslut till abort, samt studera deras upplevelser i samband med aborten. En kunskapsöversikt med kvalitativ metod har genomförts. Det empiriska materialet har bestått av 9 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att samhällsnormer och värderingar, relationer till partner, föräldrar och vänner samt personliga värderingar och graden av egen medvetenhet är av betydelse för beslutet om abort. Kvinnornas sätt att förhålla sig till graviditeten, föreställning av fostret, samt mentalt stöd från närstående påverkade deras upplevelser av aborten. En viktig slutsats är att det bör strävas efter ett mer öppet och accepterande klimat i samhället gentemot unga gravida kvinnor. Utökat stöd och tydlig, objektiv information om kvinnans eget val vid ungdomsmottagningar skulle kunna leda till att unga gravida kvinnor ges större möjlighet att fatta självständiga beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)