Det ”andra” perspektivet på Konflikthantering : En kvalitativ studie utifrån medarbetarens perspektiv på konflikthantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka medarbetares respons på konflikthanteringsstilar vidorganisationsförändringar driven av digitalisering. Studien använder hanteringsstilar frånmodellen The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) utformad av Thomas ochKilman (1974). Digitalisering blir allt vanligare och är något som organisationer måsteimplementera för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Förändringar drivna av digitalisering,precis som alla sorters förändringar, kommer att skapa konflikter. Hur dessa konflikterhanteras av ledare är centralt. Medarbetarnas perspektiv har hamnat i skymundan gentemotledarens perspektiv inom forskning och denna studie vill lyfta vikten av just medarbetarna.Genom fokusgruppsdiskussioner har vi kunnat analysera medarbetarnas respons tillkonflikthanteringsstilarna som presenteras av TKI.Studiens slutsats är att medarbetaren har en betydande roll i konflikthanteringen, då derasrespons avgör utfallet av hanteringen. Vår studie finner även en samstämmighet med tidigarestudier, trots att olika perspektiv speglas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)