Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. Forskning om AI fortsätter med oförminskad kraft för att finna allt bättre och mer funktionsdugliga algoritmer som kan anta den utmaningen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vid vilka modaliteter AI används som stöd. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie vilket genererade femton artiklar som kvalitetsgranskades och kategoriserades efter analys. Resultat: Beroende på tidpunkt när artiklarna var skrivna varierade metoderna hur träning av AI genomfördes. Det varierade även hur bilderna skulle förbearbetats inför träning. Bilderna måste genomgå brusreducering och segmentering för att AI ska kunna klassificera den sjukliga förändringen. Den processen underlättades i senare versioner av AI där alla dessa moment utfördes på en och samma gång. Slutsats: Stora förändringar kommer att ske inom radiologin och förändringarna kommer sannolikt att påverka alla på en röntgenavdelning. Författarna kan se att utvecklingen bara börjat och forskningen måste fortgå många år framöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)