Svårigheter vid luftvägshantering av vuxna patienter med obesitas : En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. Specialistsjuksköterskor med inriktning anestesisjukvård måste ha god kännedom om de anatomiska, fysiologiska och psykologiska förändringar som fetma medför för att kunna erbjuda säker vård till denna patientgrupp. Syfte: Att identifiera svårigheter vid hantering av luftvägen hos vuxna patienter med obesitas. Metod: En systematisk litteraturöversikt med syntes utfördes. Analysen av insamlad data har skett enligt mall av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Syntesen och analysen har genererat två huvudområden. Resultat: Två huvudsakliga områden som alla har betydelse och påverkas av obesitas har identifierats.  De områden som framkommit är maskventilation och intubation, Under dessa kategorier presenteras försvårande faktorer vid anestesi till patienten med obesitas, som stort nackomfång, minskad rörlighet i käken samt hög mallampatiklass. Konklusion: Den här litteraturstudien har identifierat svårigheter som anestesisjuksköterskan i sitt dagliga arbete kan ställas inför i mötet med den obesa patienten. Med kännedom om dessa svårigheter kan anestesisjuksköterskan skapa strategier för en anpassad och säker vård till även den obesa patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)