Effekten av feedback vid problemlösning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Feedback är ett av de mest effektiva sätten att förbättra akademiska prestationer. I den här studien undersöks tio elevers tankeprocess när de arbetar med en problemlösningsuppgift i matematik. Fem elever får feedback på uppgiftsnivå och fem elever får feedback på processnivå. Dataunderlaget av tankeprocesserna samlas in med en think-aloud-metod och analyseras. Tankeprocessen bedöms, utifrån ett think-aloud protokoll, som underlättande händelser eller icke-underlättande händelser. Underlättande händelser är kommentarer som kan leda till en lösning av ett matematiskt problem och är således mer framgångsrikt än icke- underlättande händelser. Den här studien belyser att elevers tankeprocess förbättras om de får feedback på processnivå snarare än feedback på uppgiftsnivå eftersom elevers underlättande händelser är mer frekvent när de får feedback på processnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)