Trygghet i mötet med vården – Hur vården utifrån ett patientperspektiv kan tillgodose människans behov av trygghet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Amanda Ström; Josefine Svensk; [2017-07-03]

Nyckelord: Trygghet; Trygghetsbehov; Människa; Patient; Bemötande;

Sammanfattning: Bakgrund: Att känna trygghet i mötet med vården är väsentligt för god vård och är enligthälso- och sjukvårdslagen en av vårdens viktigaste uppgifter. Trygghet kan ses som ettresultat av många samverkande faktorer i sjuksköterskans arbete och från patientensperspektiv finns det många viktiga faktorer att ta hänsyn till i syfte att förmedla trygghet.Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad patienter vid ett universitetssjukhus upplever ärviktigt för att känna trygghet i mötet med vården. Metod: Enkäter från Café i Entré användessom underlag för att genom en djupare analys få förståelse för vad patienterna anser är viktigtför att skapa trygghet i mötet med vården. I studien sammanställdes 297 patientenkäter ochdessa analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Induktiv ansats valdes och analysen varlatent. Resultat: Analysen resulterade i tre teman: det viktiga mötet, patientens medverkansamt en väl fungerande vård. Slutsats: Denna studie visade att det inom sjukvården finnsmycket personalen kan tänka på för att göra patienterna trygga. Ett gott bemötande därpatienten känner sig sedd och lyssnad på samt tas på allvar hade stor betydelse för tryggheten.Även vänlig och snäll personal som informerar och får patienten att känna sig delaktig varviktigt. Det visade sig också att tillgänglighet, kontinuitet samt god vårdmiljö var viktigt föratt patienterna skulle känna sig trygga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)