Socionomlegitimation - En kvalitativ studie om socionomens syn på legitimering av yrkesgruppen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Löve, C. Socionomlegitimation. En kvalitativ studie om socionomers syn på legitimering av yrkesgruppen. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmöuniversitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2020. Socionomlegitimation har diskuterats och föreslagits under cirka femtio års tid. Studien undersöker yrkesverksamma socionomers inställning till en potentiell yrkeslegitimation. Fackförbundet SSR har flest anslutna socionomer i sitt förbund och initierade arbetet mot en socionomlegitimation på 1970-talet. Årligen skrivs motioner till regeringen med motivation till en yrkeslegitimation för socionomer, men det har ännu inte blivit aktuellt. Forskning påvisar flera effekter av en yrkeslegitimation såsom en starkare status i relation till andra yrkesgrupper men även att det ger effekter för den hierarkiska strukturen inom yrkesgruppen. Studien tittar närmre på vilka processer som krävs för att förflytta en yrkesgrupps status, vilket professionsforskningen påvisar som essentiellt för att ett yrke skall etablera sig för en legitimation. Resultatet påvisar att yrkesverksamma socionomer ser flera vinster med yrkeslegitimering. Informanternas mening sammanfaller med forskningens vinster av yrkeslegitimering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)