Vad ska vi ha fritids till? : -en kvalitativ textanalys om lärandets förutsättningar i fritidshemmet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Författare: Pernilla Bokelund; Lina Åkerfeldt; [2010]

Nyckelord: fritidspedagog; lärande; kvalitet;

Sammanfattning: Sammanfattning Det började med att vi var intresserade av vad kvalitet är och vad kvalitet innebär i fritidshemmet. Vi var även angelägna om att finna ut om kvalitet är en fråga om resurser eller om pedagogen också har en viktig roll i det sammanhanget. Därför blev det naturligt för oss att undersöka hur förutsättningarna för lärande ser ut i fritidsverksamheten. Våra forskningsfrågor blev; Hur beskrivs en fritidspedagogs yrkesutövning? Och vad avses med kvalitet i fritidshem? För att undersöka detta valde vi att göra en textanalys som baseras på Skolinspektionens granskning av kvalitet i fritidshem. Vi valde det här dokumentet för att vi ansåg att det skulle kunna ge oss svar på våra frågor och ge en djupare förståelse av fritidspedagogens yrkesroll och arbete. Vårt resultat visar att fritidspedagogens arbete till största del består av social omsorg. Samt att den forskning vi tagit del av visar på att fritidspedagogens arbete är otydligt och yrkesrollen diffus. I resultatet framkom också att pedagogen har ett betydelsefullt uppdrag och att det är inte bara en fråga om resurser. Pedagogens roll i verksamheten är den avgörande faktorn för att det ska bli god kvalitet. Kvalitet kan likställas med att skapa mening vilket här betyder en meningsfullhet för barnen. För att verksamheten ska upplevas som meningsfull behöver barnens intressen och behov beaktas.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)