Varför vill ni inte lyckas? : En kvalitativ studie om styrkebaserat förhållningssätt i organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Ledare vill att medarbetare skall vara engagerade i sitt arbete och i organisationen som helhet. Ett sätt att uppnå detta är att arbeta utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt vilket har flera positiva effekter i organisationer såsom att behålla medarbetare och öka lönsamheten. Utgångspunkten i detta är att fokusera på styrkor och möjligheter istället för svagheter och problem. Trots att tidigare forskning har visat att ett styrkebaserat förhållningssätt är effektivt har inga studier undersökt vilka faktorer som påverkar om en organisation använder sig av metoden eller inte. Syftet med den här studien var att undersöka vad som gör att vissa organisationer väljer att arbeta utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt och andra inte samt vad som krävs för att lyckas med implementeringen. Detta har utforskats genom semistrukturerade intervjuer med fem specialister inom området. Därefter gjordes en tematisk analys av resultatet. Studien visade att många inom organisationer har en positiv inställning till det styrkebaserade förhållningssättet när de får höra om det men att det är få som känner till det. Skulle det styrkebaserade förhållningssättet och dess effekter vara mer kända skulle detta förhållningssätt kunna tänkas vara mer etablerat i organisationer. Att många fokuserar på problem och svagheter framför möjligheter och styrkor beror på fostran i problembaserade tankebanor. För att lyckas med implementeringen behöver organisationen vara mogen för förändring samt genomföra en bedömning av sitt utgångsläge. Eftersom ett styrkebaserat förhållningssätt passar i alla organisationer men inte alla situationer behöver organisationen klargöra hur utvecklingen ska se ut i sin organisation. Det kräver ett tydligt mål med implementeringen samt att ledningen står bakom initiativet och driver hela förändringsprocessen tillsammans med medarbetarna. Studien visade också att det är av stor vikt att ha uthållighet och genomföra hela processen utan genvägar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)