Sambandet mellan fetch och förekomst av stormusslor : En studie i Vänern

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

Sammanfattning: Sötvattensmusslor är viktiga i ekosystem där de finns, för människan utgör de även en ekosystemtjänst då de filtrerar vatten. De stora sötvattensmusslorna kallas stormusslor och finns i både sjöar och vattendrag i Sverige. I Vänern har fyra av de inhemska arterna noterats. Fetchen är längden på den öppna vattenytan från en punkt på land till närmsta land eller ö. Beroende på en strands storlek på fetch kan bottensedimentet se annorlunda ut. Musslorna är bottenlevande och spenderar mycket tid nedgrävda i bottensedimenten. När musslorna är uppe och filtrerar på bottenytan sitter de halvt nergrävda med bakänden uppåt. I denna rapport presenteras stormusslornas förekomst och dess relation till stränders fetch. Mer kunskap om stormusslorna behövs för att kunna utveckla ett mer anpassat naturvårdsarbete för dem. Inventering av musslor har skett på 20 olika platser i sydöstra Vänernområdet. Denna studie visar att en trend till ett samband finns mellan förekomst av stormusslor och lokalens fetch. Fetchen påverkar den maximala tätheten som musslorna kan uppnå. Analys ger statistisk signifikans på att tätheten minskar med ökad fetch. Tidigare forskning visar på liknande resultat. Emellertid tycks fler variabler vara beroende faktorer för hur mycket och om fetchen påverkar musslorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)