Rektorers tolkning av uppdraget att skapa en likvärdig förskola för alla barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: I studien undersöks rektorers uppdrag kring att nå upp till en likvärdig förskola för alla barn, utifrån riktlinjerna i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Studiens syfte är att undersöka hur rektorer tolkar innebörden av en likvärdig förskola samt hur de skapar förutsättningar för förskollärare att nå sitt uppdrag om en likvärdig förskola för alla barn. Följande frågeställningar har använts som utgångspunkt; Vilka innebörder lägger rektorerna i en likvärdig förskola? Vilket ansvar anser rektorerna att de har gentemot förskollärare för att ge dem förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning för barn i förskolan? Studien grundar sig i en tanke kring att rektorer har ett komplext uppdrag som innebär svårigheter att leda och fördela resurser i förskolan. Kvalitativa forskningsmetoder i form av enkät och intervju har använts. Resultatet pekar på är att rektorer är lojala gentemot sitt uppdrag och de upplever dilemman kring den komplexitet som yrkesrollen innebär. Samt att det är avgörande för förskolans likvärdighet att det finns utbildade förskollärare i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)