Unga kvinnors upplevda hälsa med en diagnostiserad bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i hela världen. Det är framförallt äldre kvinnor som drabbas, men en liten del av de drabbade är yngre kvinnor. Att vara en ung kvinna som är mitt uppe i familje- och karriärlivet innebär detta en stor tvärvändning i livet, då allt ifrån behandlingar till följd av biverkningar och många sjukhusbesök sätter hälsan i prövning. Upplevelsen av en förändrad kropp, stöd, att komma in i klimakteriet för tidigt och att drabbas av infertilitet bidrar med ett hav av blandade känslor. Denna sjukdom utmanar kvinnans identitet, självkänsla, kroppsbild och relationer. Syfte: Unga kvinnors upplevda hälsa med en diagnostiserad bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturstudie där systematiska sökningar med omvårdnadsfokus i relevanta databaser resulterade i tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna innehöll både kvalitativ och kvantitativ ansats för att få en bättre överblick över forskningsområdet. Resultat: Olika koder bearbetades fram till fyra kategorier kring kvinnornas upplevda hälsa: En förändrad kroppsuppfattning, fertilitetsproblem, behov av stöd från professioner och närstående samt att leva med ständig rädsla och oro. Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal bör ha mer kunskap om unga kvinnors upplevda hälsa med bröstcancer. Mer kvalitativ forskning rekommenderas kring ämnet, då det behövs för att vårdpersonalen ska kunna förbättra vården och kunna främja de unga kvinnornas hälsa på bästa sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)