Passiv Houses vs Ordinary Houses

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Björn Lidman; Hanna Tegnered; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med detta projekt har varit att för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB i Linköping jämföra skillnaden mellan de passivhus och de konventionella hus de byggt i bostadsområdet Lambohov i Linköping. Åhlin & Ekeroth var huvudentreprenör åt byggherren AB Stångåstaden i projektet. Avsikten med jämförelsen har varit att se de skillnader som finns mellan de olika hustyperna i konstruktion och produktionskostnad, samt skillnader i produktionen av husen och brukandet av dessa. Avgränsningen har gjorts till att innefatta Kv Isläget (passivhus) och Kv Isglassen (konventionella hus) i bostadsområdet Lambohov i Linköping.

Källorna som använts i projektet är internethemsidor om passivhus, projektpärmen för det aktuella projektet samt intervjuer med personer som varit delaktiga från Åhlin & Ekeroth och de boende i bostadsområdena.

De slutsatser vi har dragit i detta projekt för konstruktionen av de både hustyperna är att passivhusen var mer välisolerade. I övrigt var konstruktionen liknande för de båda hustyperna. Kalkyleringen av de olika kvarteren skilde sig inte avsevärt. Skillnaderna var att enhetstiderna för passivhusen var något längre och att materialkostnaderna var något högre på grund av en större mängd isolering. Stomdelarnas kalkylkostnader var mellan 20-30 procent högre för passivhus jämfört med de konventionella husen.

Produktionen skilde sig mellan de två kvarteren vad gäller tidsåtgång för grundläggning samt isolering av väggar och tak. De boende i Kv Isläget och Kv Isglassen var båda nöjda med sin nuvarande boendesituation. Boendet för de som valt att bo i passivhus upplevdes problemfritt och de hade inte tvingats att ändra sin livsstil sedan de flyttade in ett passivhus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)