Organisatoriskt främjande av idégenerering och kreativitet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Fredrik Magnusson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I dagens allt mer snabbföränderliga företagsklimat är det nödvändigt för företag att vara innovativa, nytänkande och att generera nya idéer. Det är väsentligt för bolag att vara uppmärksamma på den omkringliggande marknaden och att hela tiden fortsätta utvecklas för att inte bli ifrånsprungna av konkurrenterna.

Den här rapporten berör den inledande idéskapande fasen i produktutvecklingsprocessen. Huvudsyftet är att klargöra hur organisationer kan skapa ett klimat som stödjer och främjar idéskapande och kreativitet samt vilka metoder och verktyg som kan utnyttjas i detta arbete. Vidare undersöks om kultur och klimat skiljer sig mellan olika branscher och företagsstorlekar.

Studien är utförd i två steg med en inledande litterär djupdykning på området följt av en kvalitativ empirisk studie, med responderande företag inom tillverkningsindustrin. Totalt åtta företag har genom intervjuer bidragit till den empiriska undersökningen. Det extraherade materialet har sedan analyserats med hjälp av den teori som framkom av litteraturstudien, varpå slutsatser har dragits.

Arbetet utfördes delvis i en arbetsgrupp bestående av fyra personer och delvis individuellt. Inledning, teori och metod togs fram tillsammans av gruppen. Därefter ansvarade var person för två företagsintervjuer som sedan bearbetades i empiri, analys samt slutsats. Vidare upprättades även gemensam del av analys och slutsats tillsammans av gruppen, innehållande material från samtliga intervjuer.

Studien framgav att det finns en medvetenhet hos de responderande företagen om vikten av idégenerering. Både sättet de valt att organisera sig samt de metoder och verktyg som används i deras idéskapande arbete kändes, på många punkter, igen från litterära underlaget. Analysen visade även att stora bolag tenderar ha en större varians inom organisationen, till skillnad från de mindre verksamheterna, där det idégenererande arbetet ses mer konsekvent.

Avslutningsvis har rekommendationer till de medverkande företagen definierats, med förslag på hur de kan skapa en kultur och ett klimat som är än mer fruktsam i främjandet av kreativitet och idégenerering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)