Landsbygdens roll i hållbar samhällsplanering : En kvalitativ studie om rurala och urbana hållbarhetsproblem och -lösningar i en svensk planeringskontext

Detta är en Master-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier

Sammanfattning: Samhällsplanering har idag ett starkt fokus på hållbarhet, såväl ekologisk, ekonomisk som social. Idag bor hälften av världens befolkning i städer vilket skapar ett behov av att förstå hur hållbara städer kan utvecklas och planeras. Att hälftena av världens befolkning bor i städer innebär dock att hälften av världens befolkning inte gör det. Trots det föreligger en urban norm, oavsett om området som planeras är urbant eller ruralt. I en urban planeringskontext, såväl globalt som lokal, uppkommer då frågan – vad är egentligen landsbygdens roll i en hållbar utveckling och hur arbetar regioner och kommuner i Sverige med Agenda 2030, som till stor del är skapat och producerat i en urban kontext? Syftet med den här studien är att undersöka och synliggöra hur landsbygd respektive stad beskrivs i en svensk planeringskontext i relation till Agenda 2030. I studien används en kvalitativ diskursanalys för att belysa vad landsbygdens roll tillskrivs vara i implementeringen och realiseringen av Agenda 2030 på en nationell, regional och kommunal nivå. Resultatet pekar på att det är svårt att bryta ideal och normer i samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Ett bredare narrativ kring vad hållbarhet innebär i samhällsplaneringen behövs för att inkludera landsbygdens funktioner. Studien pekar därutöver på att lösningarna som ofta förordas för både urbana och rurala hållbarhetsproblem många gånger är urbana.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)