Hur porträtteras hedersmord i svenska media under tidsperioden 2015-2016. En diskursanalys.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Media har ett stort utrymme i allmänheten och är ofta det första som bildar en uppfattning hos läsaren om specifika nyhetshändelser. Hedersmord har på senare år fått stort medialt utrymme. Rapporterandet av hedersmord tenderar att omedvetet eller medvetet inkludera missgynnade dikurser om hedersmord som ett främmande brott i det svenska samhället, något importerat. I rapporteringen tar man inte hänsyn till sådant man tar hänsyn till i rapporteringar av andra typer av mord. Förövarens psykiska tillstånd ifrågasätt aldrig, då heder är den enskilda orsaken ifrågasätts inte motivet i media. I Sverige mördas infödda svenska kvinnor av lika svenska män de har eller har haft en nära relation till utan att det får närheten av lika mycket medialt utrymme som när en man med annan kulturell eller religös tillhörighet mördar någon han haft en nära relation till. Uppsatsen undersöker vad det finns för diskurs i rapporterandet om hedersmord. Undersökningen påvisar att koloniala föreställningar lever kvar och en bild av ”vi” och ”dom” är inte ovanlig i medias porträttering av hedersmord. Det skapas en distinktion mellan svenska samhällets värderingar som ställs emot andra kulturella och religösa värderingar som man menar är dem som utför hedersmord. Diskursen har en påverkan på såväl allmänheten som på politiska beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)