Segregering på arbetsmarknaden i Moçambique och dess effekter på kvinnors arbetsmarknadsutfall

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar segregering på arbetsmarknaden i Moçambique. Utgångspunkten i studien är segregeringsteori med tre undergrupper som behandlar arbetsmarknadssegregeringsteori, humankapitalteori och genusteori. I uppsatsen behandlas kvinnors möjligheter och begränsningar att tillträda arbetsmarknaden, samt den rådande situationen för kvinnor på arbetsmarknaden i landet. Metodologin som används är kvalitativ fallstudie. Uppsatsens empiriska del är hämtad från tidigare studier, rapporter och observationer, samt av eget primärmaterial som införskaffats under författarnas studieresa till landet. De resultat som studien kan påvisa är att kvinnor i Moçambique har ett relativt lågt humankapital. Utbildningsnivån och hälsan för invånarna i landet har inte nått den nivå som får anses nödvändig för att påverka segregeringen på arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att kvinnors möjligheter till större inflytande på den formella arbetsmarknaden små. Det kan även påvisas ett komplext mönster av korruption, sociala normer och kulturella inslag, vilket även anses ha en effekt på kvinnornas rådande arbetssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)