Till vilket pris : En kvalitativ studie om socialtjänstens och ideella organisationers arbete mot prostitution och människohandel

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att belysa olika delar av prostitution och människohandel inom svensk socialtjänst och ideella organisationer. Dessutom kan denna studie bidra till att uppmärksamma samhället om fenomenet prostitution och människohandel samt bidra till vidare diskussion kring ämnet. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod där åtta intervjuer genomfördes med yrkesverksamma inom socialtjänst och ideella organisationer. Intersektionalitet, empowerment och social mobilisering var studiens teoretiska utgångspunkter. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visade att det finns en begränsad kunskap kring prostitution och människohandel inom socialtjänst och samhället generellt. Det påvisades att det är ett komplext fenomen där det finns behov av att utöka resurser för att kunna bedriva ett effektivt arbete och ge utsatta bästa möjliga förutsättningar att få tillgång till rätt stöd och skydd. Vidare framkom att det krävs en ökad medvetenhet kring fenomenet då det förekommer i alla kontexter och grupper vilket föranleder att stödet behöver bli mer differentierat för att inkludera alla. Studiens slutsats visar att prostitution och människohandel är ett komplext fenomen som det finns en bristande kunskap och förståelse kring. Det är av vikt att arbetet mot fenomenet utvecklas samt att medvetenheten kring fenomenets förekomst ökas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)