Samband mellan cigarettrökning och förekomst av parodontit hos vuxna : Allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Det finns ett starkt samband mellan cigarrettrökning och förekomst av parodontit. Parodontit är dosberoende och minskning av cigarrettrökning eller tobaksstopp har potential att förhindra utveckling av parodontit samt fortsatt progression av redan existerande parodontit.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)