Sjuksköterskors upplevelser av tvångsvård - En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Att hamna under tvångsvård betyder att personen inte längre har rätt att bestämma över sig själv. Vilket kan leda till negativa relationer mellan sjuksköterskor och patienter, där patienterna kan uppleva att de inte är delaktiga i sin vård. Syfte Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna patienter under tvångsvård. Metod Litteraturöversikt som genomfördes på elva vetenskapliga artiklar. Artiklarna har hämtats från tre databaser, CINAHL, PsycINFO och PubMed databaserna har inriktning mot omvårdnad. Kvalitetsgranskning av artiklarna har genomförts samt en innehållsanalys. Resultat Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att behandla patienter under tvångsvård som ett nödvändigt ont. Sjuksköterskor upplevde hot, våld och trakasserier på sitt arbete där många ansåg att det blev en del av deras vardag. Tvångsåtgärder gjorde att sjuksköterskor behövde gå mot patientens vilja och hamnade då i etiska dilemman där vården inte blev personcentrerad. Med hjälp av skyddande faktorer upplevde sjuksköterskor att tidigare erfarenhet och kunskap påverkade användningen av tvångsvård. Eftersträvan var ett väl fungerande teamarbete samt en god kommunikation med förtroende mellan sjuksköterskor och patienten. Slutsats Sjuksköterskor hade svårigheter att tillämpa personcentrerad vård under tvångsvård då sjuksköterskor gick mot patientens vilja. Sjuksköterskor upplevde negativa känslor vid tvångsåtgärder men ansåg det ändå som en nödvändighet för att skydda patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)