Barn skapar konstverk mellan lektionerna : Tecknandet som arbetsmetod i fritidshem och skola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Belinda Söderholm; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här undersökningen handlar om åsikter till tecknandet i skolverksamheten som jämförs med de åsikter som finns i fritidshemsverksamheten med barn från 6-9 år. Anledningen till att undersökningen gjordes var för att ta reda på hur tecknandet används och hur det kan användas för att utveckla barns utveckling. Undersökningen behandlar hur barn väljer att teckna under sin fria tid i verksamheterna. För att få vidare förståelse för hur verksamheterna ser ut som de gör är det viktigt att titta på vad skolverket säger om tecknandet och gå in på hur bildpedagogiken i skolan har förändrats genom åren. Jag sände ut Missivbrev (2 & 3) där jag försäkrade att namn eller annan känslig information skulle utelämnas. I undersökningen deltog fem respondenter varav två fritidspedagoger och en klasslärare deltog i intervjuer. En klasslärare och en fritidspedagog sände sina svar genom mail eftersom de inte hade tid att delta i en intervju. I resultatet kom det fram att alla respondenter ansåg att tecknandet var viktigt. De växlade mellan att använda benämningen teckna och rita. Respondenterna var överens om att tecknandet kunde utveckla olika områden såsom finmotorik, kreativitet och att det kan användas som hjälpmedel för att förtydliga sammanhang i exempelvis svenska. Tecknandet kan också användas för att uttrycka tankar och känslor. Det kom fram att respondenternas åsikter hade spår från de pedagogiker som Fröbel, Goe och Sjöholm, Dewey, Read och Malaguzzi förespråkade. Många pedagoger tog till sig dessa pedagogiker eller inspirerades till att utveckla egna idéer som sedan presenterades i skolverksamheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)