Laborativa material i undervisningen ur lågstadielärares perspektiv.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om lågstadielärares syn på laborativa material i matematikundervis- ningen. Syftet är att undersöka lärarens syn på användandet av laborativa material samt hur lärarna beskriver sitt arbetssätt med laborativa material i matematikundervisningen. Det för att synliggöra olika verktyg som finns till som hjälpmedel. Studien baseras på en kvalitativ undersökning där sex lärare fick besvara frågor om laborativt material och dess användning på lågstadiet. Intervjuerna utfördes på respektive lärares arbets- plats där olika material fanns tillgängliga. Det empiriska materialet som samlades in tolkades utifrån det sociokulturella perspektivet och i relation till pragmatismen. Resultaten visar att lärare säger sig arbeta med inslag av laborativa material utifrån didaktiska val -vad, hur och varför. Presentation, konkretisering, delaktighet och lustfyllt lärande är fak- torer som läraren ska ta hänsyn till vid planering och utformning av undervisning. Det är även viktigt att det laborativa materialet leder eleverna till att utveckla abstrakt tänkande. Genom att använda sig av både pedagogiska och vardagliga material synliggörs matematiken på ett konkret sätt. Växla pengar med konkret material och plocka pinnar är exempel på arbetssätt som lärarna beskriver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)