Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. Vilka planeringsprinciper och åtgärder finns för att kunna göra den prioriteringen? Vilka åtgärder finns det för att kunna göra kollektivtrafik till transportmedlet flest väljer? Den här uppsatsen kommer även att försöka identifiera ifall det finns någon stadsplaneringsprincip som betonar vikten utav ett hållbart transportsystem. Lunds kommun bygger ett nytt bostadsområde i nordöstra Lund kallat Brunnshög. Lunds kommun har satt upp ett mål gällande trafiksammansättning till och från området som innebär att högst en tredjedel av transporterna ska ske med bil. En stor del i att nå detta mål är byggnationen av spårvägen men spårvägen är ingen lösning i sig själv utan behöver kompletteras med åtgärder och principer som prioriterar hållbara transporter. Efter att dessa åtgärder och principer är identifierade undersöks hur Lunds kommun implementerar dessa principer i Brunnshög. Detta examensarbete undersöker även vilka svårigheter Lunds kommun står inför för att kunna förändra sin planeringsstrategi mot en strategi där bilen inte står i fokus. Nuvarande forskning identifierar transportorienterad utveckling som den strategi som bäst tar tillvara på möjligheterna med kollektivtrafik. Denna stadsutvecklingsprincip tillsammans med åtgärder som försvårar för biltrafik anses ge bäst förutsättningar för att kunna tillhandahålla bra kollektivtrafik. En utav de största utmaningarna Lunds kommun står inför är framförallt förståelsen för utrymmet ett välfungerande kollektivtrafiksystem. Varifrån skall det här utrymmet komma ifrån och vilket transportmedel skall få lägre mobilitet?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)