Religionslärares syn på de didaktiska tillämpningarna av livsfrågor i etikundervisningen : -En invtervjustudie av fyra religionslärare

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Ida Nilsson; [2018]

Nyckelord: Didaktik Religion Religionslärare Etik;

Sammanfattning: Arbetet kring hur lärare skall hantera livsfrågor och dess komplexitet av det har fått en alltmer framträdande roll i dagens skoldebatt. Denna intervjustudie undersöker i linje med studiens syfte fyra olika religionslärares sätt att arbeta med livsfrågor och vilka dilemman som uppstår kring detta i klassrummen. Studien har sin grund i tidigare gjord forskning samt Hartman och Pettersons förklaringsmodell kring livsfrågor, livsfrågepedagogiken. Metoden för arbetet är en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer av fyra stycken religionslärare verksamma på gymnasieskolor i Linköpings kommun.                         Resultatet pekar på att lärarna arbetar likt Hartman och Pettersons förklaringsmodell kring livsfrågor, i diskussion med klassen och med tematisk undervisning. Vidare visar resultatet även på att de dilemman som uppkommer till störst del beror på konflikter mellan elever som har starka olika åsikter. Till grund av detta ligger skolans mångfald och elevernas olika bakgrunder i form av sociala aspekter och trosföreställningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)