DIGITALA KOMMUNIKATIONSSTÖD FÖR PERSONER MED DEMENS - En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Aktivitet anses inom arbetsterapin som ett grundläggande behov hos människan och därmed helt avgörande för hälsan. För att kunna umgås och vara delaktig i sociala aktiviteter behöver en person kunna interagera och kommunicera. Ett sjukdomstillstånd som orsakar kommunikationssvårigheter och som i första hand drabbar äldre är demens. Arbetsterapeuter finns närvarande som en naturlig del i många patienters vårdsammanhang och har goda möjligheter att identifiera kommunikationssvårigheter som hinder för delaktighet i aktivitet och arbeta för att minska den begränsning som kommunikationssvårigheterna medför.Syfte Studien syftar till att utifrån aktuellt forskningsläge beskriva hur användningen av digitala kommunikationsstöd kan inverka på kommunikation och interaktion för personer med demens och deras samtalspartners.Metod Systematisk litteraturstudie innefattande både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Datainsamlingen gjordes genom en systematisk sökning i tre databaser samt en urvalsprocess som resulterade i åtta artiklar. Dessa bedömdes kvalitetsmässigt med hjälp av granskningsmallar från SBU. Efter kvalitetsgranskningen gjordes en tematisk analys av innehållet enligt Braun och Clark.Resultat I resultatet ingick åtta artiklar publicerade mellan 2009-2017. Resultatet visar på att digitala kommunikationsstöd kan ha en inverkan på interaktion och kommunikation för personer med demens och deras samtalspartners. Under analysen framkom tre teman; personen med demens får ökad makt i samtalet, kommunikationsstödet påverkar den betydelsefulla samtalspartnern samt, teknologin och dess utformning är central för samtalet. Digitala kommunikationsstöd kan möjliggöra för PMD att uttrycka sig och leder ofta till att samtalspartnern blir mer stödjande i sin kommunikation. Personen med demens stärks och får mer makt i samtalet. Utformningen av det digitala kommunikationsstödet och samtalspartnern har dock stor inverkan på utfallet. Digitala kommunikationsstöd kan möjliggöra för en person med demens att uttrycka sin vilja, motivation och sina värderingar och därigenom få ökad empowerment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)