Barngruppsstorlek och personaltäthet. En studie om förskolans organisatoriska ramar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Melisa Romanic; My Ragnarsson; Natalia Semb; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Förskolans uppdrag är i många avseenden komplext. Barngrupperna är stora och därav är även antalet individer vars behov ska tillgodoses stort. Förskolepersonalen har ett omfattande pedagogiskt ansvar. I de fall verksamhetens förhållanden inte motsvarar de arbetsvillkor som krävs för att uppfylla läroplansmålen och möta samtliga barn, uppstår ett dilemma kring hur man ska gå tillväga. År 2017 publicerade Skolverket information om att barngrupperna inte varit mindre sedan år 1992. År 2018 menar Skolverket att barngrupperna fortsatt att minska och att personaltätheten ökat. I kontrast till detta visar Arbetsmiljöverkets statistik att förskolläraryrket är ett av de yrkena med högst sjukskrivningstal. Till följd av sjukskrivningarna får barnen avbrott i relationerna som är nödvändiga för att de ska få en trygg grund. Denna empiriska studies övergripande syfte är att synliggöra vad barn ges för förutsättningar till trygg anknytning i förskolan. Forskningsfrågorna som bildar utgångspunkt för studien är hur barngruppsstorlekarna och personaltätheten ser ut på de 17 förskolor som ingår i studien samt hur pedagoger upplever förskolans organisatoriska ramar. För att besvara forskningsfrågorna har data samlats in genom kartläggning av 39 förskoleavdelningar och intervjuer med 25 verksamma pedagoger på de kartlagda förskolorna. Personaltätheten är inte statisk under dagen. Kartläggningen visar att en pedagog under eftermiddagen kan ansvara för upp till 17 barn. Intervjusvaren synliggör en variation i hur förskolans strukturkvalitet upplevs. De struktur- och processkvaliteter som lyfts visar dock att förskoleverksamheterna i ett flertal avseenden inte är i enlighet med uppdraget att främja barns trygghet och utveckling. Forskning om barngruppsstorlek och personaltäthet påvisar att små barngrupper och hög personaltäthet gynnar barns välmående och utveckling. Trots det är dagens barngrupper stora och personaltätheten låg. Därav bedrivs förskoleverksamheterna inte utifrån eviden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)