Betydelsen av användarmedverkan vid implementering av IS

Detta är en C-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: De flesta organisationer och privatpersoner använder någon form av informationssystem (IS). Målet med att implementera ett IS brukar ofta vara att förenkla och effektivisera en människors arbetsuppgifter i en organisation. Det finns flertalet artiklar, böcker etc. som hävdar att användare och användarmedverkan är viktiga att integrera i implementation och systemutvecklingsprojekt. Användarna är de som känner verksamheten och kan avgöra vilka funktioner i ett system som de verkligen har nytta av. Studiens syfte var därför att få en uppfattning om vilken betydelse användarna hade inom systemutveckling och implementation. Min frågeställning genom studien har varit Vilken betydelse har användarmedverkan vid implementation av IS i organisationer idag? En rad kvalitativa intervjuer gjordes med hjälp av semistrukturerade frågor grundade i teori kring systemvetenskap, IT/IS, människa och organisation med speciellt fokus på användarmedverkan. Respondenterna representerade yrkesverksamma i företag av varierande slag i Sverige. De arbetade med hantering av IS/IT och hade skiftande erfarenhet och utbildning. Resultatet visade att användare anses vara en viktig del i implementations- och systemutvecklingsprojekt idag, delvis därför att användarna besitter en kunskap om verksamheten som inte mina respondenter har. Resultatet visade också och att användarmedverkan definitivt praktiseras men i varierande utsträckning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)