Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Den här undersökningen handlar om nyanlända elevers språk- ochkunskapsutveckling i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka vadsva-lärare och ämneslärare upplever som viktigt och vilka faktorer som lärarnabetraktar som betydelsefulla för nyanlända elevers språk- och kunskapsutvecklingsamt skillnader och likheter ur deras perspektiv. Arbetet fokuserar på att få eninblick i hur lärarna arbetar med sitt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen.För att besvara studiens frågeställningar har undersökningen genomförts kvalitativtgenom en semistrukturerad intervju. Studien har genomförts med femhögstadielärare, där två av dem arbetar som ämneslärare i SO och matte/NO och treär sva-lärare. Resultatet visade att det finns flera faktorer som påverkar nyanländaelevers språk- och kunskapsutveckling. De faktorer som lärarna lyfte fram och somhar stor betydelse för en effektiv språkutveckling är bland annat: stöttning,stödstruktur, tydlighet, trygghet, interaktion, motivation, kartläggning, samverkan,samt att använda elevernas flerspråkighet och erfarenhet som resurs iundervisningen. Lärarnas arbetssätt fokuserar på språk- och kunskapsutveckling, därundervisningen baseras utifrån genrepedagogikmodellen och alltid utgår frånelevernas kunskapsnivå. Lärarna betonar även vikten av att främja nyanlända eleversskolframgång genom att stötta eleverna på olika sätt samt att ge hög kognitivutmaning, vilket ses som en gynnsam faktor. Dessutom finns det skillnader iarbetssättet mellan ämneslärarna och sva-lärarna. Resultatet i min studie är i linjemed tidigare forskning och det visar att lärarna genom olika metoder och strategierkan genomföra sin undervisning på ett effektivt sätt, vilket främjar elevernasspråkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)