”Det är ingen likvärdig skola eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika”-Lärares uppfattningar kring bedömning i musik i årskurs 4–6.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka musiklärares resonemang kring bedömning i musik iårskurs 4–6 för att få mer kunskap om vad de anser vara viktigt att undervisa om i musik ochvad de anser om bedömning av elevers kunskaper och musikaliska uttryck.I bakgrunden presenteras styrdokumenten för årskurs 4–6 i musik och de olika delarna lärarnahar att förhålla sig till i sin bedömning. Sedan presenteras forskning och begrepp som ärrelaterat till bedömning. Vidare presenteras forskning och begrepp relaterat till bedömning,sedan presenteras metoder, verktyg samt tillvägagångsätt för bedömning. Forskningsmetodensom valts är den kvalitativa intervjun. Intervjuerna har gjort med fem nuvarande aktivamusiklärare i årskurs 4–6. Intervjuerna bearbetades, transkriberades samt analyserades.Resultatet visar deras utsagor och svar.Studien har det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. I resultatet beskrivsde intervjuade lärares olika syn på bedömning, bedömningsmetoder samt vilken betydelsestyrdokumenten har för bedömning. Samtliga lärare beskriver svårigheter att tolka Lgr11 ochatt det är svårt att bedöma elever utifrån kursplanens kunskapskrav. Några verktyg somlärarna använder sig av är matriser, observationer, framföranden, enstaka prov ochinlämningar. Lärarnas resonemang kring formativ och summativ bedömning visar att defrämst använder en formativ bedömning, men vissa lärare menar att bedömningen blirsummativ eftersom det är produkten som bedöms i slutändan. I diskussionen diskuteraslärarnas syn på bedömning, kunskaper, det musikaliska uttrycket samt om de anser att betygfrämjar elevernas lärande eller inte. Här diskuteras att lärares uppfattningar om vad som ärviktiga kvaliteter ofta skiljer sig från det styrdokumenten uttrycker som kvaliteter. Lärarna geruttryck för att ett konstnärligt uttryck inte ska bedömas, utan menar att spelglädje ochimprovisation är viktigare kvaliteter i årskurs 4–6, vilket inte lyfts i styrdokumenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)