Yttrandefrihet eller inte? : en analys av svensk medias debatt om Nya Tiders deltagande inför Bokmässan 2016

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Temat för Bokmässan i Göteborg den 22–25 september år 2016, var yttrandefrihet. Tidningen Nya Tider var inbjuden vilket skapade stora rubriker i svensk media och debatten kom att handla om vad yttrandefrihet innebär och var gränsen går för vilka som skulle få delta eller inte under Bokmässan. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige och återfinns i RF, TF och YGL med olika innebörder, trots detta finns det en förvirring i vad det innebär. Syftet med denna uppsats är att analysera hur svensk media argumenterande om att tillåta Nya Tider delta eller inte utifrån argument om yttrande-frihet. För min studie har jag använt Ulf Petäjäs avhandling Varför yttrandefrihet? där han presenterar fem teoretiska argument för rättfärdigandet av yttrandefrihet: sannings-argumentet, demokratiargumentet, toleransargumentet, autonomiargumentet I och autonomiargumentet II. Fyra av dessa teoretiska argument har jag valt att använda som min metod; idealtyper för rättfärdigandet av yttrandefrihet och utifrån det har jag skapat ett analysschema där jag placerat in citat från tidningsartiklar för att analysera debatten. Analysens resultat uppvisar att debatten kom att handla om hur yttrandefriheten skall bemötas för politisk extremism. Där majoriteten av tidningsartiklarna menade att yttrandefriheten är viktig att hålla fast vid oavsett och därför bör även Nya Tider få delta på Bokmässan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)