Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. Det kan dock ge viktig information som bidrar till att kartlägga djurets hemmiljö. Att anmäla djurägare som missköter sina djur, även om det är oavsiktligt, anses också vara en allvarlig åtgärd. Djursjukvården rekommenderas att följa humansjukvårdens modell och utarbeta en handlingsplan, där lämpliga åtgärder vid misstanke om vanvård och våld mot djur listas. Att utbilda personal både i våldets mekanismer och strategier för att hantera utsatta människor och djur uppmuntras. Syftet med studien var att undersöka hur utbrett arbetet med handlingsplaner är på svenska smådjurskliniker, samt att undersöka klinikernas inställning till att vidta förebyggande åtgärder inför situationer där vanvård eller våld mot djur misstänks. Vidare syftade studien till att utreda klinikernas benägenhet att agera när de ställs inför en sådan situation. Utöver enkätstudien har även svensk och internationell forskning granskats utifrån ett övergripande perspektiv för att ge en förståelse för ämnet. Våldets inverkan på utsatta människor, utsatta djur och djurhälsopersonal som i sin yrkesutövning möter utgör huvudfokus, men även aktuell politik, juridik och samhällssyn berörs. För att få svar på frågeställningarna genomfördes en enkätundersökning (Bilaga 1) i vilken 13 av Sveriges större smådjurskliniker deltog. En anställd per klinik svarade. Inkomna svar sammanställdes och diskuterades utifrån svensk och internationell forskning inom området samt tillämpbar lagstiftning. Resultatet visade att sju av 13 kliniker hade en fastställd handlingsplan gällande ärenden som rör vanvård eller våld mot djur. Totalt hade nio kliniker under det senaste året gjort anmälningar angående missförhållanden i djurhållningen till antingen länsstyrelse eller polis, däribland samtliga sju kliniker med handlingsplan. Utöver detta hade två kliniker en handlingsplan inför situationer där människor misstänks utsättas för våld och sex kliniker tillhandahöll information om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer till besökare. En klinik hade anmält oro för barns situation till Socialtjänsten. .

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)