CYBERWAR - Det virtuella kriget

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är bland annat att utforskabegreppet cyber-war. Cyber-attacker utgör stora hot mot infrastrukturen,datorstyrda system och nätverksbaserade tjänster, enligt tidigare forskning. Menhur hotfulla är dessa attacker egentligen? Ska vi frukta att framtida krig blirvirtuella? Kan en ond grupp av människor med några rader av kod få kontroll övervår nation? För att få en bättre förståelse och för att kunna svara på frågorna, harjag med hjälp av tidigare publicerade publikationer gjort en litteraturanalys.Analysen bygger på sammanställning och jämförelse av åtta olika publikationer.Enligt forskningen så tyder tecken på att cyber-war kan vara ett framtida hot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)