Vård i livets slutskede : Ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Vid vården i livets slutskede upplever patienten och närstående ett behov av att bli sedda som unika människor med individuella behov. Där vården inriktas på att se till det kroppsliga, andliga och sociala aspekterna för att kunna lindra lidandet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge vård i livets slutskede. Metod: Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Tolv kvalitativa artiklar analyserades och presenteras i resultatet i arbetet. Resultat: Det framkom efter analys två teman; Resurser vid vård i livets slutskede och Utmaningar vid vård i livets slutskede. Där sjuksköterskans upplevelse beskrivs i fem subteman. Slutsats: Sjuksköterskan upplevde att det fanns både resurser och utmaningar vid vård i livets slutskede. De upplevda resurserna var att skapa en vårdande relation, våga vara nära, samt att det fanns en medvetenhet om den egna kompetensen när de vårdar patienten i livets slutskede. De upplevda utmaningarna var när vården påverkades av vårdmiljön eller av fördröjningar av beslut rörande vårdprocessen, samt en känsla av att inte räcka till som sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)