Odla staden! : hållbart bruk av stadens naturresurser – exemplet Rustmästaren

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Jag har valt att arbeta med ett befintligt stadsutvecklingsprojekt i Bagarmossen och Skarpnäck i Södra Stockholm, där jag försökt integrera vad jag kallar för stadsbruk i denna uppsats. Stadsodling och stadsjordbruk är på modet och till detta finns många orsaker. Men det har ännu inte utretts vilka potential stadsodlingen har i planeringsskedet av ett bostadsområde. Ett landskap är alltid en helhet och många landskap är, liksom det i Skarpnäck och Bagarmossen ett komplext brukslandskap. Därför vore det synd att inte ta vara på både gamla och nya kunskaper och resurser som finns i dem, bara för att de inte alla ryms under titeln stadsodling eller stadsjordbruk. Efter litteraturstudier i permakultur och insett att vi behöver planera multifunktionellt uppfann jag termen stadsbruk. Varje element bör således, om möjligt, ha flera funktioner, och bör förankras i sin komplexa omgivnings olika funktioner så att de bildar ett nätverk. Resultatet blev några konkreta förslag i form av idéskisser och konceptskisser, ibland endast skissade i ord, ibland även på bild. Det blev några olika skogsträdgårdar, en i norrsluttning och en i söderläge. Det blev permakulturträdgårdar till lamellhus och containerträdgårdar till andra lamellhus. Det blev en vattenpark för rening av gråvatten, en stadsdelspark och en parklek med djurhållning – och uthyrning. Jag är övertygad om att de idéer som jag kommit upp med i denna uppsats är genomförbara och realistiska, även om förverkligandet av dem förutsätter att vi tänker om vad gäller planering, från funktionsseparering till blandade funktioner till multipla funktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)