Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. Driften avoffentlig regi har genomgått stora förändringar genom att kompletterats av privatavårdutförare. Sjukvården är personalintensiv och dyr med ökande antal läkare, sjuksköterskoroch kringpersonal. Trots en expanderande organisation växer vårdköerna. I mån om atthantera den växande efterfrågan av sjukvård har regeringen tillskjutit resurser till landstingoch regioner. Frågan som uppkommer är ifall sjukvårdssystemet kan effektiviseras för att inteurholka välfärdsstatens system.Syftet med studien är att undersöka hur styrning skiljer sig åt mellan offentliga- och privatavårdgivare. Studien undersöker också allokeringen av finansiering för att tillämpa styrning aven effektiv sjukvård. Det råder en viss oenighet mellan tidigare forskning som jämför privatochoffentlig sjukvård. Målet är att belysa hur uppfattningar skiljer sig åt mellan aktörer somfinansieras av offentliga medel. Studien grundas på datainsamling från tidigare forskning ochär av kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes med erfarna offentliga- och privatatjänstemän samt politiker som arbetar på fältet, i syfte att beakta olika perspektiv somrelaterar till problematiseringen. Ambitionen är att skapa en analys och förståelse kringstyrningen inom sjukvården och att jämföra respondenternas praktiska erfarenheter medteoretiska frågor.Resultaten tyder på att det finns mönster av både skillnader och likheter. Det finns engemensam bild att sjukvården behöver förbättras i framtiden på grund av ökad efterfrågan.Det råder en överenskommelse över att det nuvarande systemet av 21 regioner behöver enreformation till sex regioner och mer enhälligt ledarskap. Styrningen mellan offentliga- ochprivata aktörer avviker, likaså villkoren mellan dem. Offentliga utförare använder inteekonomiska incitament och har inte definitiva krav eftersom de får underskottstäckning avstaten. Detta innebär att institutionella regelverk förändrar konkurrensfaktorerna mellanoffentliga- och privata vårdutförare. Att göra vinst i välfärden är omdebatterat,respondenterna framhäver att vinstsyfte kan ha positiva effekter, men det måste betonas attkvaliteten kan störas om incitament och vinst prioriteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)