You got flow? : En studie om konsumentbeteende online

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Författare: Maja Nilsson; Caroline Nilsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dagens konsumentbeteende online skiljer sig åt från hur det såg ut för bara några år sedan, någotsom kan förklaras av att både e-handel och Internet ständigt utvecklas och vårt köpbeteende ochvåra preferenser tenderar att förändras över tid. Den tekniska utvecklingen gör attkonsumentbeteendet inom e-handel tenderar att växla snabbt vilket gör kontinuerlig analys avkonsumentbeteende till en nyckelfaktor för att lyckas inom e-handel.Studien syftar till att undersöka det något yngre kvinnliga segmentets, i åldern 25-34 år,konsumentbeteende inom e-handel idag. Flow är ett använt begrepp för analys avkonsumentbeteende och har visat sig påverka både attityder och avsikter avsevärt inom virtuellamiljöer som exempelvis e-handel. Flera definitioner på begreppet tyder på en viss komplexitetoch att tillståndet tenderar att förändras och växa i takt med utvecklingen. I studienkonceptualiseras flow i kategorierna koncentration, njutning och förvrängd tidsuppfattning, där viundersöker hur de påverkar webbsajters användarvänlighet och konsumentens upplevdabeteendekontroll, och vi fokuserar på konsumentbeteende online i form av impulsköp och avbrutna köp då vi önskar analysera om beteendena påverkas av ett flow-tillstånd Via en enkätundersökning med kvinnliga studenter från svenska universitet visar våra resultat attflow i form av njutning och förvrängd tidsuppfattning ökar impulsköp, medankoncentrationsnivån inte har någon påverkan på konsumentens impulsivitet. Våra analyser visarheller inget samband att upplevelsen av flow-tillståndet skulle leda till färre avbrutna köp. Vi kandra slutsatsen att flow-tillståndet varken påverkar om konsumenten upplever webbsajter somanvändarvänliga eller huruvida de upplever ökad beteendekontroll. Vi kan också konstatera attvarken upplevd användarvänlighet eller kontroll kan förklara orsaken till impulsköp och varför konsumenten tenderar att avbryta köp.En del av våra resultat strider mot tidigare forskning på området samtidigt som de bekräftar andratidigare forskningsresultat, vilket ytterligare förstärker ämnets komplexitet. Vi rekommenderarfortsatt forskning av främst koncentration och dess påverkan på konsumentbeteende. Mångakonsumenter tenderar enligt både vår undersökning och tidigare forskning att avbryta köp online,vilket inte är ett önskvärt beteende sett ur det säljande företagets perspektiv. Därför anser vi attvidare forskning gällande avbrutna köp vore intressant då vi tror att det kan hjälpa ehandelsföretagatt minska andelen av konsumenternas avbrutna köp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)